top of page

Tamar Shatz Sharoni

Gestalt therapy

Trainer with Grey Top

Gestalt therapy is a form of psychotherapy. It was developed by Fritz Perls, in the late 1940s. The foundation of the theory is the understanding that every individual is a whole (mind, body and soul), and are best understood in relation to their current situation, circumstance as well as ambient, as he or she experiences it. 

The approach focuses heavily on self-awareness and the "here and now".

When individuals express/verbalize his/her awareness it enters the consciousness. Conscious understanding of how human experience – sensation, perception and interpretation - affect the body, emotion, thought (mind) and action, make up the grounds for making new choices and actions in various situations.

Gestalt therapy’s aim is to provide insight into ways an individual can alleviate their current issues and distress in order to aspire to achieve their full potential.

Tamar er en terapeut med lang og bred erfaring og utdannelse. Hun er sertifisert fysioterapeut og gestaltterapeut, med mer enn 25 års erfaring. Hun er genuint engasjert i hennes arbeide, med et stor vekt på omsorg og respekt ovenfor personene hun møter. 

Gestaltterapi er en metode som brukes i psykoterapi, veiledning og coaching. Den ble utviklet av Fritz Perls, på slutten av 1940-tallet. Grunnlaget for teorien er forståelsen av at hver enkelt er en helhet av tanker, følelser, kropp og sjel i et samspill, og best forståes i forhold til situasjonen de befinner seg i, fysisk som mentalt. Tilnærmingen setter fokus på selvbevissthet (awareness) og nuet. Når individer uttrykker og er oppmerksomme på det de sanser, blir de også bevisste på det. En bevisst forståelse av hvordan menneskelig erfaring – opplevelser, oppfattelse og tolkning – påvirker kroppen, følelser, tanker og handlinger, er grunnlaget for å kunne foreta endringer. Gestaltterapi tar sikte på å øke ens innsikten i hvordan ens problemer kan lindres for å være bedre rystet i møte med utfordringer, og dermed kunne strebe mot å oppnå sitt full potensiale.

“What is shared in a moment of meeting is an emotional lived story. It is physically,

emotionally, and implicitly shared not just explicated.”

(Stern. D., 2004: The present

moment in psychotherapy)

bottom of page